Preskočiť na obsah

Štatistika- Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií

Zverejnené 20.4.2023.

Kategória

Štatistický úrad Slovenskej republiky v súlade s projektom Európskej únie realizuje v roku 2023

Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a jednotlivcami (IKT).

 Cieľom tohto štatistického zisťovania je zistiť úroveň vybavenosti domácností informačnými a komunikačnými technológiami a zároveň zistiť úroveň znalostí a zručností obyvateľstva a schopnosť využitia týchto technológií. Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2023 vybraných viac ako 190 obcí, medzi nimi aj naša obec. Do zisťovania IKT je zaradených 5 060 domácností.

Zisťovanie sa uskutoční od 2. mája do 30. júna 2023.

V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných štatistických údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a ochranu osobných údajov upravuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na t. č. 032/7460 292 – Ing. Zuzana Kolárovcová, vedúca oddelenia.