Preskočiť na obsah

V našej obci začína zber kuchynského odpadu

Zverejnené 28.2.2024.

Kategória

Vážení občania,

povinnosť zbierať kuchynský odpad z domácností všetkým mestám a obciam vyplýva zo zákona o odpadoch a musia tak urobiť všetky mestá a obce na Slovensku. Preto sme od 1. marca v spolupráci s firmou INTA, s.r.o. začali so zberom biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností. V obci sme na tento účel pri hasičskej zbrojnici umiestnili zatiaľ jednu hnedú 120l zbernú nádobu určenú na kuchynský odpad, ktorá bude vyvážaná a dezinfikovaná v pravidelných intervaloch. Občan nazbieraný kuchynský odpad vysype priamo do hnedej zbernej nádoby, alebo ho do zbernej nádoby vloží v rozložiteľnom sáčku (nie inom sáčku alebo obale!). Rozložiteľné sáčky spolu s hnedým kýblikom si každá domácnosť môže zdarma prevziať na obecnom úrade (1 rolka = 25 sáčkov). Na základe výsledkov úvodného zberu kuchynského odpadu počas prvých mesiacov sa bude počet zberných nádob a ich umiestnenie pre ďalšie obdobie upravovať a optimalizovať.

Keďže ide o zavedenie zberu nového druhu odpadu, chceme požiadať obyvateľov, aby sa do systému zberu zapojili a zároveň pri jeho zbere boli zodpovední.  Zodpovednosť sa vyžaduje predovšetkým v tom, čo do hnedých 120L nádob budeme sypať, a v čom budeme kuchynský odpad do nádob sypať (iba priamo, bez obalov a sáčkov, alebo odpad vložený do rozložiteľného sáčku). Odpad sa totiž bude pri vstupe na skládku kontrolovať. Ak nebude dodržané povolené zloženie odpadu či určené sáčky – obec bude musieť za takýto odpad a jeho zneškodnenie platiť pokuty.

Zodpovednosť občanov pri zbere kuchynského odpadu sa vyžaduje aj preto, že zber kuchynského odpadu nie je zadarmo! Náklady na celý proces zberu, zabezpečenie zberných nádob, ich zvoz, dezinfekciu a nákup rozložitelných sáčkov a kýblikov nie sú vôbec malé a obec ich musí v konečnom dôsledku preniesť do ročnej ceny za TKO. Aj tento fakt je odpoveďou na otázku – prečo hnedých nádob nemáme v obci viac alebo prečo nemáme hnedé nádoby v každej domácnosti.

Cieľom celej spoločnosti by malo byť zminimalizovať množstvo komunálneho odpadu, taktiež separovaného odpadu a v prvom rade predchádzať jeho vzniku. Každý z nás sa musí zamyslieť nad tým, ako odpad netvoriť a ako predchádzať jeho vzniku. Len takýmto myslením vieme zmeniť naše správanie. Správať sa ekologicky znamená odpad netvoriť vôbec. Zberné miesto je monitorované 24 hodin denne kamerovým systém so záznamom, aby sme predišli nezákonnému  umiestňovaniu odpadu na stojisku. Nádoby na separovaný odpad sú určené pre všetkých obyvateľov obce Krivosúd-Bodovka a taktiež poplatníkov (vlastníkov nehnuteľnosti v obci), ktorí platia poplatok za TKO v obci Krivosúd-Bodovka. Neodkladajte prosím kuchynský odpad do smetných nádob, tak isto neodkladajte do zberných nádob odpad zo záhrad.

Prečo toto píšem? Lebo náklady na odvoz a uloženie odpadu nám každoročne stúpajú a obec podľa zákona nemôže doplácať  z rozpočtu obce za takúto službu a celkové náklady musí premietnuť do poplatku pre obyvateľa. Pri dodržaní všetkých zákonných náležitosti a ekonomických aspektov sme tento rok nezvyšovali poplatok, ktorý je momentálne vo výške 31 € na osobu a rok.

K ostatným druhom separovaného odpadu patria:

Plasty : v čo najväčšej miere dávajte do žltých  plastových vriec v termíne vývozu podľa harmonogramu.

Tetrapaky : patria do oranžového kontajnera na zbernom mieste

Drobné kovy a kovové obaly : patria do červeného kontajnera na zbernom mieste

Sklo : v čo najväčšej miere využívajte zelené kontajnery, ktoré sú umiestnené na zberných miestach.

Papier :  obec pravidelne zabezpečuje mobilný zber papiera + kartóny vhadzujte do modrého kontajnera na zberných miestach.

Železo a železný šrot: nedávajte ho do kontajnerov, ale môžete využiť miesto pri „plechovej búde“ v starej ceste, alebo ho odovzdajte do zberných surovín, najbližšie do Trenčianskej Turnej.

Na záver Vás žiadam o čo najväčšiu separáciu odpadov, tak aby v nádobách na komunálny odpad bolo čo najmenej odpadu. Nielenže prispejeme k zdravšiemu životnému prostrediu, ale hlavne ušetríme vlastné finančné prostriedky, ktoré obec použije na iné dôležité veci.

Richard Kubáň

starosta obce