Zverejnenie štatistického výkazu o komunálnom odpade za rok 2021

25.3.2022 zverejnil/a krivbodovka_obec.

Kategória

Podľa Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (§ 81, bod 7, písm. j), obec má povinnosť zverejňovať
na svojom webovom sídle údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho
štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu za obdobie predchádzajúceho
kalendárneho roka do 31. mája príslušného kalendárneho roka. Stanovené moduly na zverejnenie sú v prílohe.