Adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NR SR

ÚRADNÁ TABUĽA|

Občania s trvalým pobytom v našej obci môžu požiadať písomne alebo osobne o vydanie hlasovacieho... Prečítajte Si Viac → Adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NR SR

VZN 3/2019 o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krivosúd- Bodovka

ÚRADNÁ TABUĽA|

... Prečítajte Si Viac → VZN 3/2019 o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krivosúd- Bodovka

Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka pre voľby do NR SR 2020

ÚRADNÁ TABUĽA|

Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej... Prečítajte Si Viac → Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka pre voľby do NR SR 2020

Návrh VZN č.3/2019

ÚRADNÁ TABUĽA|

ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Krivosúd- Bodovka č.2/2012 o miestnych daniach, miestnom poplatku za... Prečítajte Si Viac → Návrh VZN č.3/2019

Návrh rozpočtu na rok 2020

ÚRADNÁ TABUĽA|

... Prečítajte Si Viac → Návrh rozpočtu na rok 2020

Rozhodnutie

Stavebný úrad, ÚRADNÁ TABUĽA|

... Prečítajte Si Viac → Rozhodnutie

Rozhodnutie verejnou vyhláškou k projektu Rozšírenie verejného vodovodu

ÚRADNÁ TABUĽA|

... Prečítajte Si Viac → Rozhodnutie verejnou vyhláškou k projektu Rozšírenie verejného vodovodu

Vymenovanie zapisovateľa pre voľby do NR SR 2020

ÚRADNÁ TABUĽA|

O B E C   K R I V O S Ú D – B O D O V K A... Prečítajte Si Viac → Vymenovanie zapisovateľa pre voľby do NR SR 2020

Dohoda č.19/13/010/59 s ÚPSVaR

ÚRADNÁ TABUĽA|

... Prečítajte Si Viac → Dohoda č.19/13/010/59 s ÚPSVaR

Zmluva o úvere- prima banka

ÚRADNÁ TABUĽA|

... Prečítajte Si Viac → Zmluva o úvere- prima banka

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie