Počet obyvateľov prihlásených k trvalému
pobytu: 360

Počet obyvateľov prihlásených k prechodnému pobytu: 12

Priemerný vek obyvateľov: 40,53 rokov

Počet mužov: 186

Počet žien: 174

Vekové zloženie:

 • 0 – 6 rokov: 17
 • 6 – 18 rokov: 34
 • 18 – 60 rokov: 194
 • nad 60 rokov: 64

Prirodzený vývoj obyvateľstva v dlhodobej perspektíve:

Vývoj obyvateľstva migráciou v ostatnom období

Celková výmera územia: 8 081 826 m2

Poľnohospodárska pôda: 3 080 784 m2 v tom:

 • orná pôda: 2 339 550 m2
 • vinice: 1580 m2
 • záhrady: 111 433 m2
 • trvalé trávnaté porasty: 628 221 m2

Nepoľnohospodárska pôda: 5 001 042 m2 v tom:

 • lesný pozemok: 3 873 044 m2
 • vodná plocha: 232 430 m2
 • zast. plocha a nádvorie: 349 968 m2
 • ostatné plochy: 545 600 m2

Komentáre sú zatvorené.

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie