Finančné záležitosti

Na vybavenie tejto dane je potrebné predložiť žiadosť, ktorej obsahom je definícia subjektu, ktorý chce verejné priestranstvo využívať, účel využitia takéhoto priestranstva, čas využitia, konkretizácia miesta, ktoré chce subjekt využívať.
Daň sa vyrubuje platobným výmerom a uhrádza v pokladni obce v zmysle VZN 2/2012 o miestnych daniach na území obce Krivosúd-Bodovka.

Potrebné doklady:

Vybavuje: Mgr. Kristína Rozvadská
Kontakt: 032 64 967 93
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatky: bez poplatku (podanie žiadosti)

Daňové priznanie (ďalej len „priznanie”), sa podáva v zmysle zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za odpady a drobné stavebné odpady. Daňovník je povinný podať príslušnému správcovi dane priznanie do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, ak tento zákon neustanovuje inak, a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností (napr. kúpa a predaj nehnuteľnosti a pod.).
Za zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane sa nepovažuje zmena sadzieb dane z nehnuteľností.

Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane a daň si sám vypočítať.

Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v priznaní aj meno, priezvisko, titul, adresu trvalého
pobytu, rodné číslo, a ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, je povinný
uviesť aj obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo alebo miesto podnikania. Súčasne je daňovník povinný vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania.

Tlačivo na daň z nehnuteľností získate na obecnom úrade alebo elektronicky na uvedenej adrese:

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4059

Potrebné doklady:

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4059

Vybavuje: Mgr. Kristína Rozvadská
Kontakt: 032 64 967 93
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatky: bez poplatku

Prihlásenie sa realizuje osobne na OcÚ v zmysle VZN o cintorínskych poplatkoch.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle VZN 2/2012 o miestnch daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Po prihlásení poplatku u podnikateľských subjektov obdrží podnikteľ poštou rozhodnutie o výške vyrubeného poplatku. U chatárov a chalupárov kúpa žetónov podľa potreby.

Potrebné doklady:

.Občiansky preukaz


Vybavuje: Mgr. Kristína Rozvadská
Kontakt: 032 64 967 93
Doba vybavenia: na počkanie

Pre vydanie rybárskeho lístka je potrebná úhrada poplatku v pokladni mesta.
Cena týždenného lístka je 1.50 €, mesačného 3 €, ročného lístka pre dospelého je 7 €, trojročného 17 €
Deti do 15 rokov sú od platenia poplatku oslobodené.

Potrebné doklady:

Vybavuje: Mgr. Kristína Rozvadská
Kontakt: 032 64 967 93
Doba vybavenia: na počkanie

Poskytnutie úľavy na poplatku sa realizuje na základe VZN č. 2/2012

Potrebné doklady:

občiansky preukaz

Vybavuje: Mgr. Kristína Rozvadská
Kontakt: 032 64 967 93
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatky: bez poplatku

Tieto potvrdenia sa vydávajú na vlastnú žiadosť občana, zväčša pre potreby Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Účelom vydania potvrdenia je zdokladovanie vlastníctva/nevlastníctva nehnuteľností, resp. uhradenia vyrubenej dane.

Potrebné doklady:

Potvrdenie sa vydáva na tlačive, ktoré si občan prinesie so sebou z príslušného úradu.


Vybavuje: Mgr. Kristína Rozvadská
Kontakt: 032/64 967 93
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatky: bez poplatku