Preskočiť na obsah

Dobrovoľný hasičský zbor

História požiarnictva v obci

1928

Prvá organizovaná jednota dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) vznikla 28. februára 1928. Iniciátorom založenia DHZ v našej obci bol vtedajší obvodný notár Frangel, ktorému sa pomáhal  richtár obce Štefan Chrastina – Kalabech a  starší občania Ondrej Valko, Ján Hrušovský, Štefan Chrastina Zmilovca aďalší. Prvými členmi novozaloženého DHZ boli Ondrej Ďuriš – veliteľ, Ján Valko – podveliteľ (zahynul v2. sv. vojne), Ján Kubáň – pokladník, Ján Chrastina – strojník, Štefan Sedlák – trubač. Radovými členmi boli: Ján Chrastina, Štefan Kmeťo, Ondrej Kadlečík, Štefan Michalík, Štefan Haško, Štefan Hrušovský, Štefan Kmeťo – Zápoteckých, Ondrej Kmeťo – Hájnikech.

1928

Materiál novozaloženého DHZ pozostával zjednej ručnej striekačky, ozaobstaranie ktorej sa pričinil podľa výpovedí starších občanov baťko Kišš (básnik Michal Kišš, učiteľ vMalých Stankovciach). Požiarnici mali k dispozícii drevené požiarne skladisko, ktoré stojí na mieste domu Adama Horňáčka a záhrady stolára Jána Kmeťa st. Na šatstvo, helmy a ostatnú osobnú výstroj pre zbor prispela v tom čase veľkou čiastkou urbárska obec. Činnosť požiarnikov vobci vtom čase spočívala hlavne vpravidelných nedeľných nástupoch acvičení, ale aj v poriadaní zábav smuzikou, v nácvikoch divadelných hier vobci, ktoré sa hrávali ina okolí. Postupne sa DHZ rozrastal oďalších členov, zktorých uvádzame: Ondreja Dovinu, Ondreja Sýkoru, Adama Maňu, Štefana Rozvadského, Ondreja Kmeťa, Štefana Kadlečíka, Michala Kadlečíka, Štefana Kmeťa – Zadných, Jána Kubáňa, Štefana Kubáňa aŠtefana Jakuša.

1937

Vr. 1937 prevzal funkciu veliteľa DHZ Ján Valko.

1942

V roku 1942 dokončili výstavbu bývalej požiarnej zbrojnice staviteľom Zlatošom zprostriedkov obce. Vo vojnových rokoch zahynul veliteľ DHZ Ján Valko, ktorého fašisti popravili na trenčianskej Brezine.

1945

Po r. 1945 prevzal funkciu veliteľa DHZ Pavol Rozvadský – Kováčech, ktorý vtejto funkcii zotrval až do r. 1958, kedy sa stal predsedom miestneho JRD. Vtomto období zaznamenáva organizácia podstatný prírastok včlenstve. Do radov požiarnikov vtedy vstúpili: Ján Ďuriš, Adam Haško, Ján Minárik, Ján Habdák, Štefan Rozvadský, Ján Rozvadský – Krčmárech, Ján Rozvadský, Ján Horňáček, neskôr Rudolf Ďuriš, Pavol Kubáň aďalší.

1953

Vr. 1953 dochádza kvytvoreniu československej požiarnej ochrany, ktorá bola vobciach organizovaná vmiestnych jednotách (MJ). Prvým predsedom MJ ČSPO v Krivosúde-Bodovke bol Štefan Kubáň-Červených. Z prostriedkov obce sa zakúpila motorová striekačka (PS-8), ktorá spoľahlivo slúžila až do r. 1968.

1956-63

V rokoch 1956-63 sa rozšírila členská základňa MJ ČSPO o družstvo žien, dorastencov a žiakov. Tieto družstvá sa s úspechom zúčastňovali okrskových i okresných súťaží. Mali na tom podiel predovšetkým výcvikoví inštruktori Ján Rozvadský-Krčmárech a Teofil Arbet.

1964

V roku 1964 sa  starší skúsení členovia, ale aj funkcionári vzdali vedenia MJ a nové vedenie tak pozostávalo zväčša zmladých ľudí.

1966

Vr. 1966 sa na okrskovej súťaži vo Veľkých Bierovciach umiestnili na 1. mieste z8 súťažiacich družstiev.

1973

Odroku 1973 získali požiarnici  nákladné  auto Tatru 805, ktoré požiarnikom slúžilo do roku 1977. Veľkým nedostatkom bol, že auto nemalo priestor na garážovanie.

1975

Na jeseň vroku 1975 sa začalo sprístavbou požiarnej zbrojnice.

1977

Vseptembri r. 1977 bola zbrojnica skolaudovaná.

1978-80

V rokoch 1978-80 sa aktivita členov požiarneho zboru prejavila nielen vúčastiach adobrých umiesteniach mužov, dorastencov ižiakov na okrskových súťažiach, ale ivpomoci obci. Vr. 1980 bol  vybudovaný nový železný stožiar na sušenie hadíc.

1987

V roku 1987 mali požiarnici 47 členov apredsedom organizácie bol Igor Chrastina.

1989

Požiarny zbor účinkoval v Krivosúde – Bodovke aj v nových politických podmienkach – po roku 1989.

1995

V roku 1995 mal 44 členov a jeho veliteľom sa stal Peter Chrastina. Pod jeho vedením získali hlavne mladí požiarnici pekné úspechy v rámci okresu i kraja. V súčasnosti činnosť DHZ stagnuje.