Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Krivosúde-Bodovke

 

čl. 1

Úvodné ustanovenia

(1)     Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva upravuje pravidlá, podmienky, spôsoby prípravy a priebehu rokovania obecného zastupiteľstva, jeho uznávania a prijímania uznesení, všeobecne záväzných nariadení a ďalších rozhodnutí, spôsob kontroly ich plnenia a zabezpečovania  úloh  obecnej samosprávy.

(2)     Obecné zastupiteľstvo vo svojej rozhodovacej činnosti vych