Preskočiť na obsah

Evidencia obyvateľstva

Odhlásenie prechodného pobytu

Nakoľko k prechodnému pobytu sa prihlasuje občan len na dobu určitú a po jeho ukončení evidencia obyvateľstva tento pobyt automaticky zruší, občan sa z prechodného pobytu neodhlasuje.

Oznámenie o mieste pobytu obyvateľa

Pri prihlásení na prechodný alebo trvalý pobyt, alebo pri zmene pobytu v rámci mesta sa oznámenie o mieste pobytu obyvateľa hlási do Centrálneho registra obyvateľa v Banskej Bystrici.

Ohlásenie skončenia trvalého pobytu

Po prihlásení obyvateľa na trvalý pobyt z iného mesta, evidencia obyvateľstva zasiela odhlasovací lístok mestskému alebo obecnému úradu do miesta predchádzajúceho trvalého pobytu.

Zákaz poskytovania údajov o mieste pobytu obyvateľa

O mieste pobytu obyvateľa sa neposkytujú informácie v zmysle zákona č. 428/202 Z.z. zo dňa 3.júla 2002 o ochrane osobných údajov.

Straty a nálezy

Osobitné pracovisko nie je zriadené. Nálezy sa odovzdávajú na OcÚ.
V záujme zistenia majiteľa sa vydáva oznam do mestského rozhlasu.

Vydanie voličského a hlasovacieho preukazu

Vybavuje: Mgr. Kristína Rozvadská, referrentka OcÚ

Potrebné doklady: platný občiansky preukaz
Vybavuje sa bez poplatku.

Inštitút vydávania voličských a hlasovacích preukazov sa využíva pri konaní volieb a referenda, aby mohli občania – voliči využiť svoje volebné právo.
Voličom, resp. oprávneným občanom, ktorí nebudú môcť voliť vo vol. okrsku, v ktorom sú zapísaní do zoznamu (stály zoznam voličov na základe trvalého pobytu) vydá mesto po vyhlásení volieb (referenda) na ich žiadosť voličský resp. hlasovací preukaz a zo zoznamu ich vyčiarkne. Vyčiarknutie platí iba na čas vykonania volieb (referenda) prostredníctvom voličského (hlasovacie-ho) preukazu.
Voličský, resp. hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu v inom vol. okrsku . Zápis platí iba na čas vykonania volieb (referenda).

Prehľad o vydávaní voličských, resp. hlasovacích preukazov

Referendum – v zmysle § 10 zák.č. 564/1992 Zb. v znení neskorších predpisov sa vydáva hlasovací preukaz

Voľby do NR SR – v zmysle § 7 zák SNR č. 80/1990 Zb. v znení neskorších predpisov sa vydáva voličský preukaz

Voľby prezidenta – v zmysle § 5 zák.č. 46/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov sa vydáva voličský preukaz

Voľby do Európskeho parlamentu – v zmysle zák.č. 331/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov platia ustanovenia § 7 zák. SNR č. 80/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a vydáva sa voličský preukaz.
Inštitút vydávania voličského, resp. hlasovacieho preukazu neplatí pri voľbách do orgánov samosprávy (zák.č. 346/1990 Zb. v znení neskorších predpisov) a pri voľbách do orgánov samosprávnych krajov (zák.č. 303/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov).

Prístup k archívnym dokumentom

Archívne dokumenty obce slúžia v zmysle registratúrneho poriadku len pre potreby pracovníkov mesta.

Poplatok sa uhrádza v pokladni OcÚ v Krivosúde-Bodovke

Potrebné doklady:

– občiansky preukaz
– potvrdenie o uhradení poplatku z pokladne OcÚ


Vybavuje: Mgr. Kristína Rozvadská
Kontakt: 032 64 967 93
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatky: 100,- Sk

Poplatok sa uhrádza v pokladni OcÚ

Potrebné doklady:

– občiansky preukaz
– potvrdenie o uhradení poplatku z pokladne


Vybavuje: Mgr. Kristína Rozvadská
Kontakt: 032 64 967 93
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatky: 100,- Sk

Potrebné doklady:

– list vlastníctva
– v prípade podnájmu alebo prenájmu súhlas od vlastníka bytu,
– občiansky preukaz
– rodný list


Vybavuje: Mgr. Kristína Rozvadská
Kontakt: 032 64 967 93
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatky: bez poplatku

Potrebné doklady:

– list vlastníctva na byt alebo prevod vlastníckych práv bytu
– občiansky preukaz
– rodný list
– sobášny list
– v prípade rozvodu rozhodnutie o rozvode


Vybavuje: Mgr. Kristína Rozvadská
Kontakt: 032 64 967 93
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatky: bez poplatku

Potrebné doklady:

– rodný list


Vybavuje: ORPZ SR Trenčín
Poplatky: bez poplatku

KONTAKT:

Obecný úrad Krivosúd- Bodovka
Mgr. Kristína Rozvadská, č. tel. 0903 894 468 alebo 032/64 96793
obec@krivosud-bodovka.sk

Prihlásenie na Trvalý pobyt (TP)


Potrebné doklady:
–  platný občiansky preukaz
– ak ide o hlásenie TP dieťaťa do 15 rokov, predkladá jeho zákonný
zástupca rodný list tohto dieťaťa
– platný cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve
SR, nie staršie ako šesť mesiacov (ak sa jedná o hlásenie trvalého
pobytu občana SR, ktorý sa prihlasuje z iného štátu)

– doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve (napr. budovy, jej časti
rodinného domu alebo bytu – v každom prípade musí ísť o budovu
alebo časť budovy, ktorá je označená súpisným číslom a je určená
na bývanie, ubytovanie alebo individuálnu rekreáciu)
– súhlas vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov v prípade hlásenia
TP do budovy, ktorej nie je vlastníkom (vlastník alebo vlastníci
podpíšu súhlas k prihláseniu pobytu pred pracovníkom ohlasovne)-
súhlas sa nevyžaduje v prípade, ak ide o prihlásenie jedného zo
spoluvlastníkov alebo ak sa prihlasuje manžel alebo nezaopatrené
dieťa vlastníka, spoluvlastníka, príp. nájomcu
– vyplniť a podpísať prihlasovací lístok na trvalý pobyt a podpísať
odhlasovací lístok z trvalého pobytu, ktorý bude zaslaný do miesta
predchádzajúceho trvalého pobytu
– bez poplatku
Odhlásenie z trvalého pobytu (TP) môže ohlasovňa pobytu vykonať
na základe:
– oznámenia o zmene TP inou ohlasovňou
– ak občan zomrel, alebo ho vyhlásili za mŕtveho
– ak prihlásenie bolo  vykonané na základe neplatných alebo
sfalšovaných dokladov
– na návrh občana, ktorý je vlastníkom nehnuteľnosti –žiadateľ
predkladá občiansky preukaz a list vlastníctva.  Návrh na zrušenie TP
nie je možné podať voči manželovi -manželke a nezaopatrenému
dieťaťu.
– na návrh občana, ktorý má súdne rozhodnutie o obmedzení alebo
zrušení užívacieho práva
– ak budova, v ktorej mal občan TP, zanikla
– na základe ohlásenia pri odchode do zahraničia
– bez poplatku

Prihlásenie na prechodný pobyt (PP)


Prechodný pobyt občan hlási v prípade, ak sa zdržiava mimo svojho
trvalého pobytu dlhšie ako 90 dní. Tento pobyt hlási i občan trvalo žijúci
v zahraničí ak pobyt na území SR mu bude trvať dlhšie ako 90 dní .
Prechodný pobyt sa nahlasuje na dobu 5 rokov.


Potrebné doklady:
– všetky doklady ako v prípade hlásenia TP,

– v prípade hlásenia PP u občana žijúceho v zahraničí – platný
cestovný doklad SR
– vybavenie bez poplatku
Potvrdenie o trvalom pobyte
– Pre potreby občana ohlasovňa vystavuje potvrdenie o trvalom pobyte.
K jeho vystaveniu je potrebné predložiť platný občiansky preukaz.
– správny poplatok 5 €, uhradíte priamo v pokladni Ocú.
– vybavíte na počkanie