Preskočiť na obsah

Nehnuteľný majetok

Evidenciu súpisných a orientačných čísiel vedie OcÚ.

Žiadosť stavebníka o určenie súpisného a orientačného čísla si môžete vyzdvihnúť u referenta.

V zmysle § 7 ods.1 zák.č. 31/2003 Z.z. stavebník zabezpečuje tiež pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom a tabuľky s orientačným číslom na vlastné náklady.

V zmysle § 2 ods. 2 cit. zákona tabuľka so súpisným a tabuľka s orientačným číslom sa umiestňuje vedľa seba tak, aby boli z ulice dobre viditeľné a nepôsobili rušivo na vzhľad budovy.

Potrebné doklady:

Údaje o stavebníkovi:

ak je stavebník fyzickou osobou:
– meno a priezvisko
– trvalý pobyt

ak je stavebník právnickou osobou:
– názov
– sídlo
– IČO

Označenie budovy:

Termín dokončenia budovy:

K vystaveniu Rozhodnutia o súpisnom a orientačnom čísle je potrebné ako prílohy doložiť fotokópie:
– doklad o vlastníctve pozemku
– kolaudačné rozhodnutie
– geometrický plán


Vybavuje: Mgr. Kristína Rozvadská
Kontakt: 032/64 967 93
Doba vybavenia: do 10 dní
Poplatky: bez poplatku

Vydržanie nehnuteľného majetku upravuje zákon č. 323/92 Zb., pričom osvedčenie o vydržaní vydáva notár.
Okrem náležítostí, ktoré požaduje notár, jedným z dokladov v zmysle § 63, zák. č. 323/92 Zb. je aj potvrdenie obce resp. mesta o tom, že uvedená nehnuteľnosť nie je vlasníctvom obce a obec nemá námietky k vydaniu osvedčenia a k vzniku vlastníckeho práva v prospech žiadateľa.
Obec toto potvrdenie môže vydať ak :
– pozemok bol v minulosti vo vlastníctve iného subjektu ako obce / výpis z pozemkovej knihy, list vlastníctva po spracovaní ROEP-u/
– pozemok nie je vo vlastníctve obce
– nie sú obci známe skutočnosti, ktoré by bránili vydaniu osvedčenia
– žiadateľ uvedený pozemok užíva viac ako 10 rokov
– predloží písomný súhlas príslušného regionálneho pracoviska Slovenského pozemkového fondu /zastupujúceho neznámych vlastníkov/

Potrebné doklady:

  • údaje o žiadateľovi / meno, priezvisko, adresa/
  • číslo parcely, ktorá je predmetom osvedčenia
  • názov katastrálneho územia
  • uvedenie výšky osvedčovaného spoluvlastníckeho podielu
  • potrebné doklady /listy vlastníctva, výpisy z pozemkovej knihy, geometrický plán a pod./
  • písomné súhlasy právnych nástupcov uvedených v listoch vlastníctva, resp. vo výpisoch z pozemkovej knihy


Vybavuje: Obecný úrad
Doba vybavenia: do 15 dní od podania žiadosti
Poplatky: bez poplatku