Preskočiť na obsah

Zásady poskytovania informácií v zmysle zákona 211/2000 z.z.

Starosta obce v súlade so zákonom č.211/2000 Z.z. slobodnom  prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých  zákonov   (zákon  o slobode informácií)  v znení neskorších predpisov

v y d á v a

Smernicu starostu obce č.1/2006

Zásady poskytovania informácií

podľa zákona č.211 /2000  Z.z.

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1. Obec Krivosúd-Bodovka (ďalej len „obec“) je povinné podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon“) umožniť každému prístup k informáciám, ktoré má k dispozícií a to  bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.

2. Tieto zásady  upravujú podmienky, postup a rozsah poskytovania informácií obcou .

Článok 2

Povinné osoby 

1.  Osoby, ktoré sú povinné sprístupňovať informácie sú vymedzené v § 2 zákona.

2. V podmienkach obce  informácie sprístupňujú tieto organizačné zložky obce:

a) obecný úrad,

b) obecné zastupiteľstvo prostredníctvom svojho výkonného orgánu a to obecného úradu,

c) kancelária starostu obce,

d) Spoločný stavebný úrad,

e) hlavný kontrolór obce.

Článok 3

Povinné zverejňovanie informácií 

1.Obec je povinná zverejniť tieto informácie:

a) spôsob  zriadenia obce, jeho právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry,

b) miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie,

c) miesto, lehotu a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia, vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené,

d) postup, ktorý musí mesto dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať,

e) prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých mesto koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k mestu,

f) sadzobník správnych poplatkov, ktoré mesto vyberá za správne úkony a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií.

2. Obecné zastupiteľstvo prostredníctvom obecného úradu zverejňuje nasledovné informácie:

a) termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva a návrh programu rokovania,

b) zápisnice z verejných zasadnutí obecného zastupiteľstva,

c) uznesenia obecného zastupiteľstva,

d) texty návrhov všeobecne záväzných nariadení v súlade s § 6 ods.3 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

e) texty platných všeobecne záväzných nariadení do troch dní po ich schválení na obecnom zastupiteľstve,

f) údaje o dochádzke poslancov obecného zastupiteľstva na rokovania do troch dní po skončení každého zasadnutia,

g) výpisy o hlasovaní poslancov obecného zastupiteľstva po každom zasadnutí obecného zastupiteľstva okrem tajného hlasovania a hlasovania na neverejnom zasadnutí.

3. Informácie uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku sa zverejňujú predovšetkým spôsobom umožňujúcim hromadný prístup – internetová adresa mesta.

4. Informácie uvedené v ods. 1 tohto článku sa zverejňujú aj:

a) v sídle obce Krivosúd-Bodovka na úradnej tabuli,

5. Informácie uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku  môžu byť zverejňované aj v periodiku  Bodovské noviny – informačné noviny obce

6. Povinné zverejnenie informácií podľa ods. 1  a 2 tohto článku  zabezpečuje:

a) na úradnej tabuli  – referent OcÚ,

b) na internetovej adrese obce:

– starosta obce

Článok 4

Poskytovanie informácií na žiadosť

1. Písomná žiadosť sa prijíma na OcÚ – podateľňa (ďalej len „podateľňa“).

2. Pri žiadosti prijatej faxom alebo elektronickou poštou je povinný ten, kto ju prijal, postúpiť ju na zaevidovanie podateľni. Podateľňa zabezpečí ďalší postup pri vybavovaní žiadosti v súlade s príslušnými ustanoveniami týchto zásad.

3. Žiadosť podanú ústne je povinný ten, kto ju prijal spísať na formulári o prijatí ústnej žiadosti podľa prílohy č. 1 týchto zásad  a zaevidovať ju na podateľni.

4. V prípade, že žiadosť nemá predpísané náležitosti podľa zákona, OcÚ ktorý žiadosť vybavuje vyzve žiadateľa, aby neúplnú žiadosť doplnil. Vo výzve na doplnenie žiadosti určí lehotu minimálne sedem dní a poučí žiadateľa, ako má žiadosť doplniť. Po  uplynutí lehoty vec odloží bez vydania rozhodnutia.

5. Ak organizačná zložka obce, ktorá žiadosť vybavuje, nemá požadované informácie k dispozícií a ak má vedomosť o tom, kde možno informáciu získať, žiadosť do piatich dní postúpi a postúpenie žiadosti bezodkladne oznámi žiadateľovi.

6. Žiadosť je potrebné vybaviť najneskôr do desiatich dní od jej podania. Predĺžiť lehotu o najviac 10 dní zo závažných dôvodov môže vedúci príslušnej organizačnej  zložky mesta. Predĺženie lehoty je povinný ten, kto žiadosť vybavuje bezodkladne, najneskôr pred uplynutím desaťdňovej lehoty oznámiť  žiadateľovi s uvedením dôvodov, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Článok 5

Sprístupňovanie informácií 

1. Informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou. Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne ten, kto žiadosť vybavuje so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.

2. Informácie sa sprístupňujú v stave, v akom sa nachádzajú v čase ich vyžiadania, bez ďalšieho osobitného spracovania,  vytvárania nových informácií a prenášania  na iný nosič.

3. Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, vecne príslušná organizačná zložka mesta najneskôr do 5 dní od prijatia žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámi údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie. Ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených informácií, vecne príslušná organizačná zložka mesta  mu ich sprístupní.

4. Informácie sprístupní  vecne príslušná organizačná zložka mesta, ktorej bola žiadosť postúpená na vybavenie z  podateľne.  V prípade, ak je na vybavenie žiadosti príslušných niekoľko organizačných zložiek mesta, po získaní čiastkových odpovedí požadované informácie sprístupní útvar marketingu.

5. Informácie sa sprístupňujú

a)      bezplatne – ak úhrada materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, s obstaraním  technických nosičov  dát a s odoslaním informácie žiadateľovi   nepresiahne čiastku 50,- Sk,

b)      za úhradu a to v plnej výške materiálnych nákladov – ak úhrada materiálových nákladov spojených so zhotovením kópií, s obstaraním technických nosičov dát a s odoslaním informácie žiadateľovi  presiahne čiastku 50,-Sk.

6. Výška materiálnych nákladov sa vypočíta podľa prílohy č.2 –  Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií , ktorá sa mení  v závislosti od vývoja cien materiálnych nákladov.

7. Kontrolu zaplatených úhrad nákladov za sprístupnenie informácie vykonáva útvar ekonomický.

Článok 6

Vydanie rozhodnutia 

1. V prípade poskytnutia informácie v rozsahu, spôsobom a v lehote ako ukladá zákon, urobí ten, kto poskytol informáciu rozhodnutie zápisom v spise.

2. V prípade nevyhovenia žiadosti hoci len sčasti, vydá Mestský úrad v Dubnici nad Váhom písomné rozhodnutie podľa prílohy č. 3 týchto zásad v zákonom stanovenej lehote, ktoré pripraví príslušná organizačná zložka.

3. Odvolanie proti rozhodnutiu podľa ods. 2 tohto článku  sa prijíma na  podateľni, ktorá ho postúpi po zaevidovaní tomu, kto žiadosť vybavoval.

4. Organizačná zložka mesta, ktorá žiadosť vybavovala, pripraví návrh rozhodnutia primátora mesta na zrušenie alebo potvrdenie rozhodnutia mestského úradu, ktorý predloží primátorovi mesta spolu so spisom (žiadosť, rozhodnutie a odvolanie spolu so svojím stanoviskom k odvolaniu, prípadne i ďalší písomný materiál).

5.  O odvolaní  rozhoduje primátor mesta.

Článok 7

Evidencia žiadostí 

1. Evidenciu všetkých prijatých žiadostí o sprístupnenie informácií vedie podateľňa  tak, aby poskytovala údaje  potrebné  na   kontrolu  vybavovania   žiadostí  a údaje o najčastejšie vyžiadaných informáciách. 

2. Evidencia obsahuje:

a) dátum podania žiadosti,

b) obsah žiadosti, formu podania a navrhovaný spôsob poskytnutia informácie,

c) výsledok, formu a dátum vybavenia žiadosti (poskytnutie informácie, v akej forme, rozhodnutie o neposkytnutí, neposkytnutie bez vydania rozhodnutia, odloženie veci, postúpenie inému orgánu a pod.),

d) podanie opravného prostriedku (dátum podania a výsledok vybavenia).

3. Spis sa po vybavení ukladá na podateľni. Spis musí obsahovať všetky písomnosti týkajúce sa vybavovania žiadosti.  Všetky písomnosti musia byť označené číslom centrálnej evidencie v súlade s platným Registratúrnym poriadkom obce Krivosúd-Bodovka.

Článok 8

Záverečné ustanovenia 

1. Ak nie je v zákone ustanovené inak, použijú sa na konanie podľa zákona všeobecné predpisy o správnom konaní. (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

2. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom 1.7.2006.

V Krivosúde-Bodovke 10.06.2006