Preskočiť na obsah

Zabezpečovanie sociálnej pomoci

  1. V DD možno poskytovať starostlivosť občanovi, ktorému nemožno poskytovať inú sociálnu službu podľa tohto zákona alebo poskytnutie inej sociálnej služby podľa tohto zákona dostatočne nerieši sociálnu núdzu tohto občana a ktorý je poberateľom starobného dôchodku, a ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav vyžaduje sústavnú starostlivosť inej osoby, ktorú občanovi nemôže zabezpečiť rodina ani poskytovanie opatrovateľskej služby, alebo poskytovanie starostlivosti v domove dôchodcov potrebuje z iných vážnych dôvodov.
  2. v DD sa poskytuje nevyhnutná starostlivosť, ktorou je stravovanie , bývanie, zaopatrenie, ďalšia starostlivosť, ktorou je poradenstvo, záujmová činnosť, kultúrna, rehabilitačná činnosť.
  3. Poskytuje sa tiež osobné vybavenie/ ak nemá/
  4. DD podporuje účasť na spoločenskom živote, tiež úschovu cenných vecí.

    Vybavuje sa priamo v zariadení, každé zariadenie poskytuje svoju žiadosť, súčasťou je doporučenie lekára, príslušného OcÚ, a zdokladovať príjem občana.

Občan, ktorý je v hmotnej núdzi – posúdený ako občan v hmotnej núdzi UPSVaR, môže požiadať o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi na OcÚ. Ide o nenárokovatelný príspevok, ktorý doporučuje Komisia sociálneho zabezpečenia a zdravotníctva.

Po doručení potrebných dokladov a uvedení dôvodov je žiadosť postúpená komisii. Komisia najskôr prešetrí jeho sociálne a rodinné podmienky priamo u neho doma a rozhodne o priznaní alebo nepriznaní dávky. Svoje doporučenie predkladá starostovi obce.

KSZaZ sa riadi pri posudzovaní žiadostí Smernicou pre poskytovanie jednorazových dávok a ostatnej nevyhnutnej pomoci. Táto pomoc vychádza zo zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov č. 369/90 Zb., ide o pomoc obce občanom, ktorá je nad rámec zákona 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Potrebné doklady:

– skompletizovaná žiadosť (doplnenie príjmov spoločne posudzovaných osôb, atď.),

– čestné prehlásenie,

– potvrdenie UPSVaR o poberaní dávky,

– potvrdenie z daňového úradu, že osoba nepodniká,

– doklad o vysporiadaných platbách za nájomné (príp. určená výška výživného).


Vybavuje: Mgr. Kristína Rozvadská
Kontakt: 032/64 967 93
Poplatky: bez poplatku

Poskytuje sa občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonoch , nevyhnutných prácach v domácnosti, pri kontakte so spoločenským prostredím.
Dieťaťu, ak osobnú celodennú a riadnu starostlivosť nemôžu zabezpečiť rodičia alebo náhradní rodičia z dôvodu choroby, úrazu, kúpeľnej liečby, úmrtia rodiča, pôrodu matky. Nástupu do práce po vyčerpaní podpory pri ošetrovaní člena rodiny, ak ide o slobodnú matku, alebo muža, rozvedených, osamelých, ovdovených rodičov. Matke, ktorej sa narodili tri a viac detí, alebo opakovane v priebehu dvoch rokov dvojčatá.

Potrebné doklady:

žiadosť, odporučenie zdravotníckeho zariadenia, potvrdenie o príjme

žiadateľa a osôb ktorých príjmy sa posudzujú spoločne


Vybavuje: obecný úrad
Kontakt: 032/64 967 93
Doba vybavenia: do 30 dní odo dňa podania žiadosti, najskôr dňom podania žiadosti
Poplatky: bez poplatku

Pri vybavovaní dôchodku OcÚ vystavuje doklad o počte vychovaných detí.

Potrebné doklady:

– rodné listy detí (k nahliadnutiu).


Vybavuje: OcÚ
Kontakt: 032/64 967 93
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatky: bez poplatku

Tlačivo obdrží žiadateľ na sociálnom oddelení, ktoré vypíše priamo na mieste a priloží potrebné doklady. Nárokovať na príspevok pri úmrtí občana s trvalým pobytom v Krivosúde-Bodovke môže len osoba, ktorá pohreb vybavuje a je uvedená v oznámení o úmrtí ako vybavujúci.

Potrebné doklady:

– vyplnené tlačivo,

– doklad “Oznámenie o úmrtí”.


Vybavuje: Úrad práce soc.vecí a rodiny v Trenčíne
Kontakt: 032/64 962 31
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatky: bez poplatku

Tlačivo obdrží žiadateľ – matka dieťaťa na sociálnom oddelení, ktoré vypíše priamo na mieste a priloží potrebné doklady.

Potrebné doklady:

– vyplnené tlačivo,

– rodný list dieťaťa.


Vybavuje: Úrad práce soc.vecí a rodiny v Trenčíne
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatky: bez poplatku