Preskočiť na obsah

Životné prostredie

Chcete postavený malý zdroj znečisťovania ovzdušia uviesť do prevádzky?

Potrebujete povolenie obce Krivosúd-Bodovka na užívanie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia.

Potrebné doklady:

– žiadosť


Vybavuje: Oľga Petrová
Kontakt: 032/64 967 93
Doba vybavenia: do 30 dní
Poplatky: bez poplatku

Kedy nie je potrebné žiadať o súhlas na výrub:

– Na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou do 10 m2.
Toto neplatí pre dreviny (stromy a kry) rastúce vo verejnej zeleni, alebo na cintorínoch. V prípade, že drevina je súčasťou verejnej zelene, alebo rastie na cintoríne, povolenie výrubu sa vyžaduje v každom prípade.

Pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu.
V tomto prípade platí ohlasovacia povinnosť! Ten kto výrub uskutočni, je povinný obci Krivosúd-Bodovkazaslať oznámenie o vyrúbaní dreviny najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu.

Na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak ide o strom rastúci v súkromnej záhrade alebo záhradkárskej osade.

Kedy je potrebné žiadať o súhlas na výrub:

– V každom prípade, ak sa drevina nachádza na verejnej zeleni alebo na cintoríne.

– Na stromy s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou nad 10 m2.

– Na ovocné dreviny, ak sa výsadba nových ovocných drevín neuskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu.

– Na stromy s obvodom kmeňa nad 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak ide o strom rastúci v súkromnej záhrade alebo záhradkárskej osade.

Poplatok sa platí v hotovosti do pokladne OcÚ, vždy pri podaní žiadosti.

Potrebné doklady:


– žiadosť
– kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne,
– súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom.


Vybavuje: Oľga Petrová
Kontakt: 032/64 967 93
Doba vybavenia: do 60 dní
Poplatky: fyzická osoba: 200,- Sk, právnická osoba, alebo fyzická osoba – podnikateľ: 2000,- Sk.

Potrebujete vo verejnej zeleni uskutočniť výkop, napr. položiť kábel, vybudovanť prípojku vody a pod.?

V zmysle zákona o pozemných komunikáciách potrebujete povolenie rozkopávky miestnej kounikácie.

Potrebné doklady:

– žiadosť
– situačný výkres.


Doba vybavenia: do 14 dní
Poplatky: bez poplatku

Chcete si vybudovať plynovú, alebo inú kotolňu na kúrenie alebo ohrev teplej úžitkovej vody vo Vašom dome, výrobnej hale, sklade a pod, pričom príkon inštalovaných spotrebičov nepresiahne 0,3 MW?

Potrebujete povolenie obce Krivosúd-Bodovka na stavbu malého zdroja znečisťovania ovzdušia. Ak je príkon vyšší ako 0,3 MW, potrebujete povolenie Obvodného úradu životného prostredia v Trenčíne.

Potrebné doklady:

– žiadosť
– projektová dokumentácia.


Vybavuje: Oľga Petrová
Kontakt: 032/64 967 93
Doba vybavenia: do 30 dní
Poplatky: bez poplatku

V prípade, že počas stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia dôjde ku jej zmene (napr. typ kotla, jeho umiestnenie, miesto vyústenia komína a pod.), je nutné požiadať obec Krivosúd-Bodovka o vydanie súhlasu na zmenu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia.

Potrebné doklady:

– žiadosť
– projektová dokumentácia (týkajúca sa zmeny).


Vybavuje: Oľga Petrová
Kontakt: 032/64 967 93
Doba vybavenia: do 30 dní
Poplatky: bez poplatku

V zmysle zákona o znečisťovaní ovzdušia

Potrebné doklady:

Doručiť vyplnené tlačivo ohlásenia spotreby


Vybavuje: Oľga Petrová
Kontakt: 03/64 967 93
Doba vybavenia: do 30 dní
Poplatky: podľa zákona