1. Stavebný poriadok
  2. Doprava a cestné hospodárstvo
  3. Miestne dane a poplatky
  4. Životné prostredie
  5. Matrika
  6. Evidencia obyvateľstva

1. Stavebný poriadok

Správne poplatky vyrúbené podľa zákona č. 145/1995 Z.z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Položka 59
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia, alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia
a/ pre fyzické osoby   …………………………………………………………… 300,-Sk
b/ pre právnické osoby………………………………………………………… 500,-Sk

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické osoby a fyzické  osoby
poskytujúce sociálne služby bez úhrady vynaložených nákladov podľa osobitného zákona, 11/ národné metodické
centrá, osvetové strediská, hvezdárne, planetária, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.

Poznámka
Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním sa vydáva na jedno rozhodnutie.

Položka 60
Žiadosť o stavebné povolenie
a/ na stavby na bývanie
    1. na stavbu rodinného domu   ……………………………………….. 50€ 
    2. na stavbu bytových domov  ………………………………………….. 200
b/ na stavby na individuálnu rekreáciu/rekreačné chaty, rekreačné domy, záhradkárske chaty/
    1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25m  ……………………..    25                        

    2. ak zastavaná plocha presahuje 25m …………………………..50
c/ na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu a na zmeny
   stavieb pred dokončením ………………………………………………….   700,-Sk
d/ na stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu rodinného domu a nadstavby slúžiace na
   podnikateľskú činnosť na pozemkoch rodinných domov, na prípojky na existujúcu verejnú
   rozvodnú sieť …………………………………………………………………….. 500,-Sk
e/ na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami…………. 700,-Sk
f/ na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d/ a e/ a na zmeny týchto stavieb pred
  dokončením………………………………………………………………………….. 500,-Sk
g/ na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade do 1,5mil. Sk vrátane……..1 000,-Sk
   nad 1,5mil. Sk do 3 mil. Sk vrátane …………………………………… 1 500,-Sk
   nad 3 mil. Sk do 10 mil. Sk vrátane …………………………………… 2 000,-Sk
   nad 10mil. Sk do 100 mil. Sk vrátane ……………………………….. 3 500,-Sk
   nad 100 mil. Sk …………………………………………………………………. 6 000,-Sk
h/ na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné
  stavebné  povolenie …………………………………………………………… 500,-Sk                                                            
i/ na stavby dočasných objektov zariadení staveniska dopravných stavieb, ak sa vydáva
  samostatné stavebné povolenie ………………………………………….1 000,-Sk

Oslobodenie

  1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb na bývanie sú oslobodení občania s ťažkým   zdravotným postihnutím, držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S.
  2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

Poznámky

  1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa iba jeden poplatok a to v
    najvyššej sadzbe, ktorá je určená pre niektorý z objektov uvedených v stavebnom povolení.
  2. Objekty hotelových a ubytovacích zariadení a objekty kolektívnej rekreácie sa posudzujú ako  nebytová výstavba.
  3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
  4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne vojenské a iné stavebné   úrady
    v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
    plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov.

    Položka 61
    Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby ……….dvojnásobok sadzby určenej v  položke 60

    Položka 62
    a/ Žiadosť o povolenie

  5. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním, o vydanie stavebného
    povolenia podľa položky 60 …………………………………………….. 500,-Sk
  6. na odstránenie stavby ……………………………………………………. 200,-Sk
  7. na umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, za každé
    jednotlivé zariadenie ……………………………………………………. 1 500,-Sk
  8. terénnych úprav ……………………………………………………………… 200,-Sk
  9. na odstránenie objektu dopravnej stavby ………………………. 500,-Sk
  10. terénnych úprav v ochrannom pásme dopravnej stavby … 500,-Sk
    b/ Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti ……………………………… 3 000,-Sk
    c/ Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia ………….. …500,-Sk

Oslobodenie

  1. Oslobodenie od poplatku tu platní obdobne ako pri položke 59.
  2. Od poplatku podľa písmena a/ tretieho bodu tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo
    zákona o živnostenskom podnikaní.

Položka 62a
a/ Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu s rozpočtovým nákladom
   do 1,5 mil. Sk vrátane ……………………………………………………….. 500,-Sk
   nad 1,5mil. Sk do 3 mil. Sk vrátane ………………………………….. 700,-Sk
   nad 3 mil. Sk do 10 mil. Sk vrátane ………………………………….1 000,-Sk
   nad 10mil. Sk do 100 mil. Sk vrátane ………………………………2 000,-Sk
   nad 100 mil. Sk ………………………………………………………………..3 000,-Sk
b/ Vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní pozemnej stavby ….    500,-Sk
c/ Vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní dopravnej stavby …..1 000,-Sk

Oslobodenie
Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

  • správne poplatky za vydanie rozhodnutia o povolení rekl. zariadení…….1 500,- Sk

2. Doprava a cestné hospodárstvo

Položka 82
Povolenie na zvláštne užívanie diaľníc, ciest a miestnych
komunikácií podľa § 11 ods. 1 písm. b) až q) vyhlášky
Federálneho ministerstva dopravy č. 35/1984 Zb., ktorou
sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) ………………………………………………………………………. 3 000,- Sk

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.

Položka 83
e) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy
   triedy a miestnych komunikácií …………………………………………. 2 000,- Sk

Položka 84
b) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na
   miestnu komunikáciu ………………………………………………………… 1 000,- Sk

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť, prípadne ho odpustiť. V závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty môže správny orgán poplatok zvýšiť až na päťnásobok.

Položka 85
b) Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie
   na susedné nehnuteľnosti  ………………………………………………..    500,- Sk

Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na päťnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť.

3. Miestne dane a poplatky

Správne poplatky vyberané finančným oddelením v zmysle zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

Položka 9
Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania…………………………………………………………………………………500,- Sk

Položka 140
A/ Vydanie povolenia na prevádzkovanie výherných prístrojov, za každý výherný prístroj ………………………………………………………………………………………….40000,- Sk
B/ Vydanie rozhodnutia o zmenne povolenia na prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier/zák. SNR č.194/1990 Zb………………………………………………1000,- Sk
C/ Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier………………………………………………………………………………………1000,- Sk

Položka 143
A/ Vydanie rozhodnutia územným finančným orgánom alebo správcom dane v daňovom konaní na základe žiadosti daňového subjektu podľa § 4, § 13, § 38 ods.6, § 59 a § 64 zákona SNR č.511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov…………………300,- Sk
B/ Žiadosť o písomný súhlas správcu dane s výmazom z obch. registra…….300,- Sk
C/ Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ………..50,- Sk

Položka 144
D/ Poskytnutie  údajov a informácií z úradnej evidencie správcu dane podľa osobitných predpisov /zák. SNR č.233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti …………………….500,- Sk

4. Životné prostredie

  • potvrdenie o vlastníctve pôdy v zmysle zákona o správnych poplatkoch c. 232/1999 Z.z. poplatok……………………………………………………………………………50,- Sk
  • Samostatne hospodáriaci roľníci v zmysle zákona o poplatkoch č. 232/1999 Z.z.
    – osvedčenie …………………………………………………………………200,- Sk
    – zmena priezviska, trvalého bydliska……………………………….50,-Sk
  • vydanie rybárskeho lístka v zmysle zákona č. 232/1999 Z.z.:
    1-ročný detský……………………………..0,- Sk
    1-ročný dospelý……………………….200,- Sk
    3-ročný……………………………………..500,- Sk  
  • náhradná známka pre psa……………………………………………………….30,- Sk
  • Povolenie na zriadenie studne v zmysle zákona č.232/1999 Z.z……..  500,- Sk
  • dodatočné povolenie…………………………………………………………..1000,- Sk      
  • Povolenie na zriadenie bazénu v zmysle zákona č.232/1999Z.z……….500,- Sk
  • dodatočné povolenie………………………………………………………… ..1000,- Sk
  • Rozhodnutie na výrub stromov v zmysle zákona č. 232/1999 Z.z.     :
    fyzické osoby………………..    200,- Sk 
    právnické osoby…………….2000,- Sk                 

5. Matrika

Správne poplatky za osvedčovanie

  • podpisu na listine – za každý podpis……….. 30,- Sk /Vyžaduje sa prítomnosť osoby, ktorej podpis má byť osvedčený s platným preukazom totožnosti./
  • fotokópie listiny – za každú začatú stranu podľa originálu …………..50,- Sk

Všetky poplatky sa platia v hotovosti.
Správne poplatky za vyhotovenie matričného dokladu

  • Za vyhotovenie druhopisu matričného dokladu – rodného, sobášneho alebo úmrtného listu je poplatok ……….50,- Sk v hotovosti

Prvé vyhotovenie dokladu zdarma.
/novorodenec, úmrtie, uzavretie manželstva – pri prevzatí prvého dokladu/

  • Vyhotovenie osvedčenia o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva 500,- Sk v hotovosti.
  • Potvrdenie o žití do cudziny ……………………..100,- Sk v hotovosti.
  • Sobáš s cudzincom……………………………….. 200,- Sk.
  • Vyhotovenie zmocnenia na uzavretie manželstva /mimo trvalého bydliska snúbencov)…………. 700,- Sk
  • Zmena mena a priezviska …………………….3000,- Sk
  • Priezvisko maloletého …………………………. 1000,- Sk.

Evidencia obyvateľstva

  • Za orientačné číslo………………………………….100,- Sk
  • Poplatok za potvrdenie o pobyte ……………..100,- Sk50

Komentáre sú zatvorené.

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie