Adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NR SR

ÚRADNÁ TABUĽA

Občania s trvalým pobytom v našej obci môžu požiadať písomne alebo osobne o vydanie hlasovacieho preukazu, s ktorým môžu voliť... Prečítajte Si Viac → Adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NR SR

VZN 3/2019 o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krivosúd- Bodovka

ÚRADNÁ TABUĽA

... Prečítajte Si Viac → VZN 3/2019 o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krivosúd- Bodovka

Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka pre voľby do NR SR 2020

ÚRADNÁ TABUĽA

Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej  komisie  (OVK) v obci... Prečítajte Si Viac → Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka pre voľby do NR SR 2020

Návrh VZN č.3/2019

ÚRADNÁ TABUĽA

ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Krivosúd- Bodovka č.2/2012 o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné... Prečítajte Si Viac → Návrh VZN č.3/2019

Návrh rozpočtu na rok 2020

ÚRADNÁ TABUĽA

... Prečítajte Si Viac → Návrh rozpočtu na rok 2020

Rozhodnutie

Stavebný úrad, ÚRADNÁ TABUĽA

... Prečítajte Si Viac → Rozhodnutie

Rozhodnutie verejnou vyhláškou k projektu Rozšírenie verejného vodovodu

ÚRADNÁ TABUĽA

... Prečítajte Si Viac → Rozhodnutie verejnou vyhláškou k projektu Rozšírenie verejného vodovodu

Vymenovanie zapisovateľa pre voľby do NR SR 2020

ÚRADNÁ TABUĽA

O B E C   K R I V O S Ú D – B O D O V K A Krivosúd-Bodovka 88, 913 11 Trenč.... Prečítajte Si Viac → Vymenovanie zapisovateľa pre voľby do NR SR 2020

Dohoda č.19/13/010/59 s ÚPSVaR

ÚRADNÁ TABUĽA

... Prečítajte Si Viac → Dohoda č.19/13/010/59 s ÚPSVaR

Zmluva o úvere- prima banka

ÚRADNÁ TABUĽA

... Prečítajte Si Viac → Zmluva o úvere- prima banka

Uznesenie 38/2019 o prijatí úveru

ÚRADNÁ TABUĽA

... Prečítajte Si Viac → Uznesenie 38/2019 o prijatí úveru

VZN č.2/2019 O poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

ÚRADNÁ TABUĽA

... Prečítajte Si Viac → VZN č.2/2019 O poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

Voľby do NR SR- informácia pre voliča

ÚRADNÁ TABUĽA

... Prečítajte Si Viac → Voľby do NR SR- informácia pre voliča

Oznámenie o začatí územného konania- predĺženie verejného vodovodu

ÚRADNÁ TABUĽA

... Prečítajte Si Viac → Oznámenie o začatí územného konania- predĺženie verejného vodovodu

Zmeny a doplnky č.2 ÚPN obce Trenčianske Stankovce

ÚRADNÁ TABUĽA

... Prečítajte Si Viac → Zmeny a doplnky č.2 ÚPN obce Trenčianske Stankovce

Doručenie písomnosti

ÚRADNÁ TABUĽA

Obec Krivosúd- Bodovka v súlade s § 5z.č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení... Prečítajte Si Viac → Doručenie písomnosti

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

ÚRADNÁ TABUĽA

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne odvolalo čas zvýšeného nebezpečenstva na lesných pozemkoch a ich ochrannom pásme v okrese... Prečítajte Si Viac → Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

Ľuboš Dovina- Ponukové konanie na predaj nehnuteľností

ÚRADNÁ TABUĽA

Okresný súd Trenčín prostredníctvom notára JuDr. Lucie Svítkovej nariadil likvidáciu dedičstva zosnulého Ľuboša... Prečítajte Si Viac → Ľuboš Dovina- Ponukové konanie na predaj nehnuteľností

Komentáre sú zatvorené.

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie