Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania

ÚRADNÁ TABUĽA

... Prečítajte Si Viac → Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania

Zmluva s Marius Pedersen- dodatok č.4

ÚRADNÁ TABUĽA

... Prečítajte Si Viac → Zmluva s Marius Pedersen- dodatok č.4

Opatrenia v obci v súvislosti s koronavírusom

AKTUALITY, ÚRADNÁ TABUĽA

Obecný úrad Krivosúd- Bodovka na základe Vyhlásenia vlády SR v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom  prijíma v obci... Prečítajte Si Viac → Opatrenia v obci v súvislosti s koronavírusom

Vyhlásenie mimoriadnej situácie

AKTUALITY, ÚRADNÁ TABUĽA

„Vláda Slovenskej republiky z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej... Prečítajte Si Viac → Vyhlásenie mimoriadnej situácie

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

ÚRADNÁ TABUĽA

V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov.... Prečítajte Si Viac → Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

Verejná vyhláška – zákaz organizovania hromadných podujatí

AKTUALITY, ÚRADNÁ TABUĽA

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal Rozhodnutie, v ktorom nariaďuje opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného... Prečítajte Si Viac → Verejná vyhláška – zákaz organizovania hromadných podujatí

Verejná vyhláška- opatrenia proti šíreniu koronavírusu

AKTUALITY, ÚRADNÁ TABUĽA

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal Rozhodnutie, v ktorom nariaďuje opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného... Prečítajte Si Viac → Verejná vyhláška- opatrenia proti šíreniu koronavírusu

Zámenná zmluva – Viliam Bolech

ÚRADNÁ TABUĽA

... Prečítajte Si Viac → Zámenná zmluva – Viliam Bolech

Výsledky volieb do NR SR 2020

AKTUALITY, ÚRADNÁ TABUĽA

... Prečítajte Si Viac → Výsledky volieb do NR SR 2020

VZN č. 1/2020

ÚRADNÁ TABUĽA

... Prečítajte Si Viac → VZN č. 1/2020

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

AKTUALITY, ÚRADNÁ TABUĽA

... Prečítajte Si Viac → Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Návrh VZN č.1/2020 o parkovaní a odstavení vozidiel na miestnych komunikáciach a verejných priestranstvách

ÚRADNÁ TABUĽA

... Prečítajte Si Viac → Návrh VZN č.1/2020 o parkovaní a odstavení vozidiel na miestnych komunikáciach a verejných priestranstvách

Adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NR SR

ÚRADNÁ TABUĽA

Občania s trvalým pobytom v našej obci môžu požiadať písomne alebo osobne o vydanie hlasovacieho preukazu, s ktorým môžu voliť... Prečítajte Si Viac → Adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NR SR

Územné rozhodnutie – Rozšírenie verejného vodovodu pre IBV

Stavebný úrad, ÚRADNÁ TABUĽA

... Prečítajte Si Viac → Územné rozhodnutie – Rozšírenie verejného vodovodu pre IBV

VZN 3/2019 o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krivosúd- Bodovka

ÚRADNÁ TABUĽA

... Prečítajte Si Viac → VZN 3/2019 o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krivosúd- Bodovka

Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka pre voľby do NR SR 2020

ÚRADNÁ TABUĽA

Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej  komisie  (OVK) v obci... Prečítajte Si Viac → Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka pre voľby do NR SR 2020

Návrh VZN č.3/2019

ÚRADNÁ TABUĽA

ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Krivosúd- Bodovka č.2/2012 o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné... Prečítajte Si Viac → Návrh VZN č.3/2019

Návrh rozpočtu na rok 2020

ÚRADNÁ TABUĽA

... Prečítajte Si Viac → Návrh rozpočtu na rok 2020

Vodoprávne rozhodnutie – Vodný zdroj PI-1

Stavebný úrad, ÚRADNÁ TABUĽA

Rozšírenie verejného vodovodu v obci Krivosúd-Bodovka – Vodný zdroj PI-1... Prečítajte Si Viac → Vodoprávne rozhodnutie – Vodný zdroj PI-1

Vymenovanie zapisovateľa pre voľby do NR SR 2020

ÚRADNÁ TABUĽA

O B E C   K R I V O S Ú D – B O D O V K A Krivosúd-Bodovka 88, 913 11 Trenč.... Prečítajte Si Viac → Vymenovanie zapisovateľa pre voľby do NR SR 2020

Dohoda č.19/13/010/59 s ÚPSVaR

ÚRADNÁ TABUĽA

... Prečítajte Si Viac → Dohoda č.19/13/010/59 s ÚPSVaR

Zmluva o úvere- prima banka

ÚRADNÁ TABUĽA

... Prečítajte Si Viac → Zmluva o úvere- prima banka

Uznesenie 38/2019 o prijatí úveru

ÚRADNÁ TABUĽA

... Prečítajte Si Viac → Uznesenie 38/2019 o prijatí úveru

VZN č.2/2019 O poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

ÚRADNÁ TABUĽA

... Prečítajte Si Viac → VZN č.2/2019 O poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

Voľby do NR SR- informácia pre voliča

ÚRADNÁ TABUĽA

... Prečítajte Si Viac → Voľby do NR SR- informácia pre voliča

Oznámenie o začatí územného konania- predĺženie verejného vodovodu

ÚRADNÁ TABUĽA

... Prečítajte Si Viac → Oznámenie o začatí územného konania- predĺženie verejného vodovodu

Zmeny a doplnky č.2 ÚPN obce Trenčianske Stankovce

ÚRADNÁ TABUĽA

... Prečítajte Si Viac → Zmeny a doplnky č.2 ÚPN obce Trenčianske Stankovce

Doručenie písomnosti

ÚRADNÁ TABUĽA

Obec Krivosúd- Bodovka v súlade s § 5z.č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení... Prečítajte Si Viac → Doručenie písomnosti

Vývoz triedeného odpadu na r.2019 – Platný

ÚRADNÁ TABUĽA

Dátum: 14.03.2019 Spoločnosť Marius Pedersen uverejnila termíny vývozu triedených zložiek odpadu na r. 2019, v prípade... Prečítajte Si Viac → Vývoz triedeného odpadu na r.2019 – Platný

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

ÚRADNÁ TABUĽA

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne odvolalo čas zvýšeného nebezpečenstva na lesných pozemkoch a ich ochrannom pásme v okrese... Prečítajte Si Viac → Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

Ľuboš Dovina- Ponukové konanie na predaj nehnuteľností

ÚRADNÁ TABUĽA

Okresný súd Trenčín prostredníctvom notára JuDr. Lucie Svítkovej nariadil likvidáciu dedičstva zosnulého Ľuboša... Prečítajte Si Viac → Ľuboš Dovina- Ponukové konanie na predaj nehnuteľností

Komentáre sú zatvorené.

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie