Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

AKTUALITY, ÚRADNÁ TABUĽA

Lesy SR vyzývajú vlastníkov lesných pozemkov (LP), ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k... Prečítajte Si Viac → Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

Návrh VZN č.5/2020 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Krivosúd-Bodovka

AKTUALITY, ÚRADNÁ TABUĽA

Návrh VZN v prílohe... Prečítajte Si Viac → Návrh VZN č.5/2020 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Krivosúd-Bodovka

Plán udržateľnej mobility TSK- záverečné stanovisko

ÚRADNÁ TABUĽA

Úplné znenie záverečného stanoviska nájdete v prílohe... Prečítajte Si Viac → Plán udržateľnej mobility TSK- záverečné stanovisko

Určenie lesného celku Trenčianske Stankovce – Rozhodnutie

ÚRADNÁ TABUĽA

... Prečítajte Si Viac → Určenie lesného celku Trenčianske Stankovce – Rozhodnutie

Vytriedenosť KO za rok 2019

ÚRADNÁ TABUĽA

V prílohe je zverejnená vytriedenosť komunálneho odpadu za rok 2019 a štatistický výkaz o KO za rok 2019... Prečítajte Si Viac → Vytriedenosť KO za rok 2019

Verejná vyhláška RÚVZ ohľadom epidemiologických opatrení pre okres Trenčín

AKTUALITY, ÚRADNÁ TABUĽA

... Prečítajte Si Viac → Verejná vyhláška RÚVZ ohľadom epidemiologických opatrení pre okres Trenčín

Verejná vyhláška- výzva na vyjadrenie- určenie lesného celku Trenčianske Stankovce

ÚRADNÁ TABUĽA

... Prečítajte Si Viac → Verejná vyhláška- výzva na vyjadrenie- určenie lesného celku Trenčianske Stankovce

Záverečný účet obce za rok 2019

ÚRADNÁ TABUĽA

Dokument v prílohe... Prečítajte Si Viac → Záverečný účet obce za rok 2019

VZN č. 4/2020 O pravidlách času predaja v obchodoch a v prevádzkarňach poskytujúcich služby na území obce Krivosúd-Bodovka

ÚRADNÁ TABUĽA

Dokument v prílohe... Prečítajte Si Viac → VZN č. 4/2020 O pravidlách času predaja v obchodoch a v prevádzkarňach poskytujúcich služby na území obce Krivosúd-Bodovka

VZN č. 3/2020 O ochrannom pásme pohrebísk na území obce Krivosúd- Bodovka.

ÚRADNÁ TABUĽA

Dokument v prílohe... Prečítajte Si Viac → VZN č. 3/2020 O ochrannom pásme pohrebísk na území obce Krivosúd- Bodovka.

VZN č. 2/2020 O prevádzkovom poriadku pohrebísk obce Krivosúd- Bodovka.

ÚRADNÁ TABUĽA

Dokument v prílohe... Prečítajte Si Viac → VZN č. 2/2020 O prevádzkovom poriadku pohrebísk obce Krivosúd- Bodovka.

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu “Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021- 2027”.

ÚRADNÁ TABUĽA

... Prečítajte Si Viac → Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu “Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021- 2027”.

Návrh Záverečný účet obce za rok 2019

ÚRADNÁ TABUĽA

... Prečítajte Si Viac → Návrh Záverečný účet obce za rok 2019

Rozšírenie verejného vodovodu pre IBV – oznámenie o začatí konania

ÚRADNÁ TABUĽA

... Prečítajte Si Viac → Rozšírenie verejného vodovodu pre IBV – oznámenie o začatí konania

Návrh VZN č.4/2020 O pravidlách času predaja v obchodoch a v prevádzkarňach poskytujúcich služby na území obce Krivosúd-Bodovka

AKTUALITY, ÚRADNÁ TABUĽA

... Prečítajte Si Viac → Návrh VZN č.4/2020 O pravidlách času predaja v obchodoch a v prevádzkarňach poskytujúcich služby na území obce Krivosúd-Bodovka

Návrh VZN č.3/2020 O ochrannom pásme pohrebísk na území obce Krivosúd- Bodovka

AKTUALITY, ÚRADNÁ TABUĽA

... Prečítajte Si Viac → Návrh VZN č.3/2020 O ochrannom pásme pohrebísk na území obce Krivosúd- Bodovka

Návrh VZN č.2/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebísk obce Krivosúd- Bodovka

AKTUALITY, ÚRADNÁ TABUĽA

... Prečítajte Si Viac → Návrh VZN č.2/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebísk obce Krivosúd- Bodovka

Hodnotenie strategického dokumentu- Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja

ÚRADNÁ TABUĽA

Okresný úrad Trenčín požiadal dotknuté obce o zverejnenie dokumentu , správa o hodnotení a návrh sú zároveň zverejnené na... Prečítajte Si Viac → Hodnotenie strategického dokumentu- Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja

Upovedomenie o začatí konania vo veci: určenie lesného celku Trenčianske Stankovce

ÚRADNÁ TABUĽA

... Prečítajte Si Viac → Upovedomenie o začatí konania vo veci: určenie lesného celku Trenčianske Stankovce

Krízový plán pri poskytovaní OS v obci Krivosúd- Bodovka

ÚRADNÁ TABUĽA

... Prečítajte Si Viac → Krízový plán pri poskytovaní OS v obci Krivosúd- Bodovka

Predĺženie verejného vodovodu pre IBV – oznámenie

Stavebný úrad, ÚRADNÁ TABUĽA

... Prečítajte Si Viac → Predĺženie verejného vodovodu pre IBV – oznámenie

Zmluva s Marius Pedersen- dodatok č.4

ÚRADNÁ TABUĽA

... Prečítajte Si Viac → Zmluva s Marius Pedersen- dodatok č.4

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

ÚRADNÁ TABUĽA

V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov.... Prečítajte Si Viac → Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

Zámenná zmluva – Viliam Bolech

ÚRADNÁ TABUĽA

... Prečítajte Si Viac → Zámenná zmluva – Viliam Bolech

Výsledky volieb do NR SR 2020

AKTUALITY, ÚRADNÁ TABUĽA

... Prečítajte Si Viac → Výsledky volieb do NR SR 2020

VZN č. 1/2020

ÚRADNÁ TABUĽA

... Prečítajte Si Viac → VZN č. 1/2020

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

AKTUALITY, ÚRADNÁ TABUĽA

... Prečítajte Si Viac → Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Návrh VZN č.1/2020 o parkovaní a odstavení vozidiel na miestnych komunikáciach a verejných priestranstvách

ÚRADNÁ TABUĽA

... Prečítajte Si Viac → Návrh VZN č.1/2020 o parkovaní a odstavení vozidiel na miestnych komunikáciach a verejných priestranstvách

VZN 3/2019 o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krivosúd- Bodovka

ÚRADNÁ TABUĽA

... Prečítajte Si Viac → VZN 3/2019 o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krivosúd- Bodovka

Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka pre voľby do NR SR 2020

ÚRADNÁ TABUĽA

Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej  komisie  (OVK) v obci... Prečítajte Si Viac → Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka pre voľby do NR SR 2020

Návrh VZN č.3/2019

ÚRADNÁ TABUĽA

ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Krivosúd- Bodovka č.2/2012 o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné... Prečítajte Si Viac → Návrh VZN č.3/2019

Rozpočet obce na rok 2020

ÚRADNÁ TABUĽA

... Prečítajte Si Viac → Rozpočet obce na rok 2020

Vodoprávne rozhodnutie – Vodný zdroj PI-1

Stavebný úrad, ÚRADNÁ TABUĽA

Rozšírenie verejného vodovodu v obci Krivosúd-Bodovka – Vodný zdroj PI-1... Prečítajte Si Viac → Vodoprávne rozhodnutie – Vodný zdroj PI-1

Dohoda č.19/13/010/59 s ÚPSVaR

ÚRADNÁ TABUĽA

... Prečítajte Si Viac → Dohoda č.19/13/010/59 s ÚPSVaR

Zmluva o úvere- prima banka

ÚRADNÁ TABUĽA

... Prečítajte Si Viac → Zmluva o úvere- prima banka

Uznesenie 38/2019 o prijatí úveru

ÚRADNÁ TABUĽA

... Prečítajte Si Viac → Uznesenie 38/2019 o prijatí úveru

VZN č.2/2019 O poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

ÚRADNÁ TABUĽA

... Prečítajte Si Viac → VZN č.2/2019 O poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

Voľby do NR SR- informácia pre voliča

ÚRADNÁ TABUĽA

... Prečítajte Si Viac → Voľby do NR SR- informácia pre voliča

Oznámenie o začatí územného konania- predĺženie verejného vodovodu

ÚRADNÁ TABUĽA

... Prečítajte Si Viac → Oznámenie o začatí územného konania- predĺženie verejného vodovodu

Zmeny a doplnky č.2 ÚPN obce Trenčianske Stankovce

ÚRADNÁ TABUĽA

... Prečítajte Si Viac → Zmeny a doplnky č.2 ÚPN obce Trenčianske Stankovce

Doručenie písomnosti

ÚRADNÁ TABUĽA

Obec Krivosúd- Bodovka v súlade s § 5z.č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení... Prečítajte Si Viac → Doručenie písomnosti

Komentáre sú zatvorené.

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie