AKTUALITY|

VÝZVA

pre majiteľov pozemkov vo veci okliesnenia stromov ohrozujúcich bezpečnosť distribúcie EE

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 písm. b) a §11 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov , nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do  07.01.2020.

Ak v uvedenej lehote nedôjde k odstráneniu alebo okliesneniu stromov a iných porastov vlastníkom, vykoná tieto úkony spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. a za týmto účelom v súlade s §11 zákona č. 251 /2012 Z.z. vstúpi na dotknuté pozemky.

Ak má vlastník záujem o náhradu nákladov na odstránenie  a okliesnenie stromov , treba to oznámiť spoločnosti Západoslovenská distribučná najneskôr do 30.11.2019  a zároveň predložiť návrh rozsahu a spôsob vykonania údržby spolu s fotodokumentáciou existujúceho stavu stromov a návrh predpokladanej výšky nákladov na údržbu.

Ak je z dôvodu bezpečnosti vykonania orezu stromov potrebné prerušiť distribúciu elektriny, je vlastník povinný požiadať spol. Západoslovenská distribučná, a.s. o vypnutie vedenia  a to najmenej 25 kalendárnych dní pred plánovaným odstraňovaním porastu prostredníctvom kontaktu:

Správa energetických zariadení: SEVER Trenčín

email: odberatel@zsdis.sk

telefón: 0850 333 999

Komentáre sú zatvorené.

Zatvorte Okno Na Vyhľadávanie