Preskočiť na obsah

Obecné noviny

Bodovské noviny vychádzajú spravidla 1-2x ročne.
Vydáva ich Obec Krivosúd-Bodovka pre občanov zdarma.

Adresa redakcie a inzertného oddelenia: 
Obecný úrad Krivosúd-Bodovka 88
913 11Trenč. Stankovce

032/64 96793
e-mail: obec@krivosud-bodovka.sk

Zodpovedný redaktor:
Kubáň Richard
tel. 0903 468 894
e-mail: starosta@krivosud-bodovka.sk

Grafická úprava:
INVITY s.r.o.

Redakčná rada: 
Distribúcia Obecný úrad Krivosúd-Bodovka ,
náklad 150 ks ako nepredajne.

Tlač: Leoprint Trenčín
Riadková inzercia pre fyzické osoby, firmy a organizácie 0,2 – Eur / slovo.

Internetová verzia novín