Preskočiť na obsah

Súčasnosť

Bývanie

V súčasnosti (stav k 30.04.2020) je v obci postavených 126 rodinných domov, z toho je 102 trvalo obývaných, 6 je neobývaných  a 18 využívajú chatári a chalupári. Rozostavaných domov je v obci 6.
Obec vlastní 6 nájomných bytov, z toho 5 novovybudovaných a 1 pôvodný (bývalý školsky) byt.

Z percentuálneho hľadiska: objekty nové a dobré 33%, vyžadujúce opravy a rekonštrukciu 43%, vyžadujúce prestavbu a asanáciu 24%.

Technické vybavenie

Obec má novovybudovaný vlastný vodovod z potrubia PVC DN 100 s vlastným vodným zdrojom a vodojemom 150m3. Vodný zdroj – prameň Rybník – sa nachádza v strede obce a má svoje pásma hygienickej ochrany. Jeho výdatnosť v posledných dvoch rokoch výrazne klesla. Vzhľadom na pokles hladiny vody v pramenisku o 7s cm sa musí voda prečerpávať do vodojemu záložným čerpadlom.
Okrem toho obec vlastní záložný vodný vrt s hĺbkou 90 m.

Kanalizácia

Splašková kanalizácia v obci je v súčasnosti pozastavená z dôvodov nedostatku finančných prostriedkov.

Plynofikácia

V obci nie je plyn. V jevstvujúcej výstavbe rodinných domov a občianskej vybavenosti je vykurovanie lokálne na tuhé palivo a elektrické vykurovanie.

Dopravná situácia

Obec je dopravne napojená na cestnú sieť prostredníctvom štátnej cesty II/507 Hlohovec-Piešťany-Beckov-Trenčín. Obojstranná MK tvorí hlavnú dopravnú os obce a jednosmernej spojky , ktorá sa na túto os pripája.Dopravné spojenie na mesto Trenčín zabezpečuje SAD Trenčín ale aj Nové Mesto nad Váhom.

Statická doprava

Vyhradené dopravné plochy v obci nie sú. V intraviláne obce nie je povolené parkovanie nákladných vozidiel. Na odstavovanie osobných vozidiel slúžia rozšírené plochyv dopravnej osi. V obci je po celej dĺžke v jednom smere vybudovaný chodník pre peších.

Školstvo

ZŠ bola v obci zrušená v roku 1976 a MŠ v roku 1996. Väčšina detí dochádza do školy v Trenčianskych stankovciach a niekoľko aj do Trenčína. SAD zabezpečuje školský autobus.

Zdravotníctvo

V obci nie je zdravotné zariadenie. Obvodné zdravotné stredisko je v Trenč. Stankovciach .

Kultúra a šport

Kultúrny dom – pôvodne cirkevná škola – ktorý je v prenájme obce patrí do vlastníctva ECAV Trenč. Stankovce. Medzi tradičné kultúrne podujatia v obci patria: stavanie mája, Deň matiek, Fašiangy, MDD, Čerešňové slávnosti, hodové slávnosti a v spolupráci so ZPOZ-om slávnostné zápisy novonarodených detí a stretnutia dôchodcov v kultúrnom dome.

Kultúrno-športový areál vo vlastníctve obce slúži na športové využitie -tenis, minifutbal i kultúrne akcie v obci ako prírodný amfiteáter. Medzi najznámejšie patria Čerešňové slávnosti a Kačacie hody.

Zóna výroby

je tvorená poľnohospodárstvom, lesným hospodárstvom a lokalitami priemyslu a živnostenskej výroby v zastavanom území obce. Najrozsiahlejšou plochou výroby je likalita bývalého hospodárskeho dvora PD. V tejto lokalite je v súčasnosti najviac podnikateľských aktivít:

 • PD Inovec 
 • Kováč Dušan 

Rekreácia a oddych

Obec mávzhľadom na svoju polohu, prírodný a historický potenciál predpoklady pre rekreáciu a oddych miestnych obyvateľov, ale zároveň aj pre cestovný ruch zameraný na pobyt na vidieku a poznávací turizmus. V katastri obce sa nachádzajú rekreačné domy a chaty poskytujúce oddych a relax.

Medzi najnavštevovanejšie lokality patria Bodovské rybníky, kde nachádzajú svoje miesto hlavne milovníci rybolovu. Novou lokalitou pre možnosti nielen rybolovu ale aj kúpania a rekreačného pobytu patrí novovytvorené jazero – zemník. Táto lokalita nie je v súčasnosti ešte dostatočne pripravená na plné využitie pre účely rekreácie.

Zariadenia občianskej vybavenosti

1. Obchodné zariadenia:

 • predajňa potravín / v budove obecného úradu /
 • R-Hostinec / Kubáň R./

2. Verejné stavby

Verejná správa

 • obecný úrad s bytovkou
 • požiarna zbrojnica

Kultúra a stavebné kultúrne pamiatky

 • kultúrny dom
 • dom smútku
 • cintorín
 • zvonica
 • pamätník SNP