Preskočiť na obsah

Zvolávateľ verejného zhromaždenia v zmysle príslušných ustanovení zák.
č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve oznámi aspoň 5 dní vopred OcÚ
uskutočnenie zhromaždenia. V oznámení musí zvolávateľ uviesť:

  • účel zhromaždenia,deň a miesto jeho konania a čas začatia, ak ide o zhromaždenie na verejnom priestranstve, aj predpokladaný čas jeho ukončenia,
  • predpokladaný počet účastníkov zhromaždenia,
  • opatrenia, ktoré urobí, aby sa zhromaždenie konalo v súlade so zákonom, najmä počet usporiadateľov, ktorých na organizáciu zhromaždenia určí, a spôsob ich označenia,
  • ak má ísť o pouličný sprievod, východiskové miesto, cestu a miesto ukončenia,
  • meno, priezvisko, rodné číslo a bydlisko zvolávateľa ( telefonický kontakt ), u právnickej osoby jej názov a sídlo a meno, priezvisko a bydlisko toho, kto je splnomocnený v tejto veci konať v jej mene,
  • meno, priezvisko a bydlisko toho, kto je splnomocnený konať v zastúpení zvolávateľa

Potrebné doklady:

žiadne


Vybavuje: Mgr. Kristína Rozvadská
Kontakt: 032/64 967 93
Doba vybavenia: do 5 dní
Poplatky: bez poplatku

Podaná petícia musí mať písomnú formu a musí obsahovať tieto údaje:

a) fyzická osoba čitateľne uvedie k podpisu svoje meno, priezvisko a
adresu trvalého pobytu
b) právnická osoba uvedie svoj názov a sídlo, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby oprávnenej konať v jej mene
c) ak podpisové hárky neobsahujú text petície, musia sa označiť tak, aby bolo zrejmé, aká petícia sa má podporiť podpismi
d) na každom podpisovom hárku musí byť uvedené meno, priezvisko a úplná adresa trvalého pobytu každej osoby, ktorá petíciu zostavila, alebo osoby, ktorá je určená na styk s orgánom samosprávy
e) ak petíciu podporil väčší počet osôb, musia osoby podávajúce petíciu uviesť pod jej textom počet priložených podpisových hárkov a tieto musia priebežne číslovať
f) ak petíciu podáva petičný výbor, jeho členovia sú povinní určiť osobu, ktorá dovŕšila 18 rokov, na ich zastupovanie v styku s orgánom samosprávy
g) ak nie je vytvorený petičný výbor, musí sa v petícii určiť osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, na styk s orgánom samosprávy
h) ak petíciu podáva petičný výbor, uvedú sa v nej údaje uvedené pod písm. d).

Potrebné doklady:

Vybavuje:

Vybavovanie petície zabezpečuje starosta obce prostredníctvom určených zamestnancov obce, prípadne za účasti poslancov podľa posúdenia jej obsahu. Petíciu zaeviduje v centrálnej evidencii sťažností a petícií hlavný kontrolór obce.


Kontakt: 032/64 967 93
Doba vybavenia: v základnej lehote do 30 dní
Poplatky: žiadne

Sťažnosť sa podáva spravidla písomne, alebo ústne. Ak je sťažnosť podaná telefonicky, formou faxu, alebo internetovou správou, je prijímateľ povinný bezodkladne vyžiadať jej písomné znenie.

Potrebné doklady:

Vybavuje:  

Na vybavenie sťažnosti v podmienkach obce Krivosúd-Bodovka – starosta obce.


Vybavuje: Obecný úrad
Kontakt: 032/64 967 93
Doba vybavenia: do 30 dní
Poplatky: žiadne

Žiadateľ písomne oznámi na OcÚ ohlásenie činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka.

Potrebné doklady:

občiansky preukaz, pri podnikaní podľa živnostenského zákona
živnostenský list, list vlastníctva pri preukázaní vlastníctva
hnuteľného, alebo nehnuteľného majetku, alebo nájomná zmluva


Vybavuje: Mgr. Kristína Rozvadská
Kontakt: 032/64 967 93
Doba vybavenia: do 5 dní
Poplatky: správny poplatok 6.50 €